RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

RODO

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.*


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu, Stoisław 11 76-031 Mścice, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji obowiązków wobec akcjonariusza wynikających z przepisów prawa, w szczególności:
⦁ prowadzenia księgi akcyjnej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację akcjonariuszy z uwagi na ich znaczną liczbę,
⦁ dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej oraz prowadzenia postępowań z zakresu dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej,
⦁ wydawania odpisów i zaświadczeń,
⦁ uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń,
⦁ wypłaty dywidendy,
w związku z utworzeniem rejestru akcjonariuszy:
⦁ zawarcia i wykonania umowy o  prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
⦁ umożliwienia złożenia dokumentów akcji w Spółce za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
⦁ współpracy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy w realizacji związanych z tym rejestrem obowiązków oraz w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy i osób uprawnionych z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
⦁ realizacji prawa dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
⦁ realizacji prawa żądania wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy,
⦁ współpracy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących dokonywania wpisów i zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy,
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, utrzymania kontaktu z Panią/ Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o ile wyraziła Pani/ Pan zgodę na taką formę komunikacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego zakładu pracy, a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest uzasadniony interes występujący po stronie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy Kodeksu Pracy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Pana/Pani dane osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym osobom/podmiotom:
a) innym akcjonariuszom Spółki,
b) notariuszom sporządzającym protokoły z walnych zgromadzeń,
c) podmiotom dostarczającym i obsługującym system liczenia głosów na walnych zgromadzeniach,
d) organom publicznym, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
e) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
f) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
g) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
h) podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej Oddziałowi – Biurowi Maklerskiemu w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (KRS 0000026438), w wyniku czego podmiot ten będzie pełnił funkcję Administratora tych danych osobowych. 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Pana/Panią statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji,
c) w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7) Po założeniu rejestru akcjonariuszy, podmiotem uprawnionym do aktualizacji Pana/Pani danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie. 

8) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli. Podanie danych niewskazanych w Kodeksie spółek handlowych (tj. w szczególności PESEL, numer dokumentu tożsamości) jest dobrowolne, jednak brak podania danych może uniemożliwić realizację wskazanych celów.

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

*Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy również osób mających interes prawny w żądaniu dokonania wpisu w księdze akcyjnej lub rejestrze akcjonariuszy, a także zastawników albo użytkowników  uprawnionych do wykonywania prawa głosu.