RODO

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z wykonywaniem pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Stoisławiu  S.A.

 

Lp.

Zakres   informacji wynikający z realizacji art. 13 rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (Dz.U. UE.L.2016.119.1)

1.

Dane dotyczące administratora.

1. Administratorem   danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie  PZZ w Stoisławiu S.A.   , Stoisław 11, 76-031 Mścice

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

1. Listownie: Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie  PZZ w Stoisławiu   S.A. , Stoisław 11, 76-031 Mścice

2. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz   podstawa prawna przetwarzania.

Cel:   uniemożliwienie wejścia do obiektów PZZ Stoisław S.A. osobom, których   temperatura ciała wynosi powyżej 38 °C w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby   COVID-19 i tym samym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków   przebywania w budynku, w tym wykonywania obowiązków służbowych.
Podstawa   przetwarzania danych osobowych:
1)  wynika z   przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. d[1]   i art.9 ust. 2 lit. i[2],   oraz z treści motywu 46 RODO[3],
2)  wynika z Zarządzenia   Nr  43/2020 Zarządu Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu  S.A. z dnia 02. października 2020 r. w   sprawie przyjęcia do stosowania w PZZ Stoisław S.A. zaleceń i wytycznych oraz   procedur postępowania zapewniających realizację działań osłonowych   zapobiegających rozprzestrzenianiu COVID-19,
3)  wynika z art.   207 Kodeksu Pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)[4].

4.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub   o kategoriach odbiorców.

1)  Podmioty   uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2)  Osoby   upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w   ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5.

Informacje o zamiarze przekazania danych   osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz   stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia   ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art.   49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych   zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia   danych.

Administrator danych osobowych nie   przekazuje zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego ani do   organizacji międzynarodowych.

6.

Okres, przez który dane osobowe będą   przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu.

Wynik   pomiaru temperatury ciała nie jest rejestrowany przez osobę dokonującą   pomiaru, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dokonany pomiar temperatury ciała   uniemożliwił danej osobie wejście na teren Spółki. Fakt odmowy wejścia na   teren Spółki z ww. powodu może zostać odnotowany w dokumentacji Spółki. Każdorazowo   zgromadzone dane będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych   przepisów prawa  tj. przez okres   wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w ustawie z   dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.   z 2020 r., poz. 164).

7.

Informacje o prawie do żądania od   Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane   dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o   prawie do wniesienia  sprzeciwu wobec   przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A. zapewnia realizację następujących   uprawnień:

1) prawo dostępu   do swoich danych,
2) prawo do   sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do   usunięcia danych osobowych,
4) prawo do   ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyłącznie w   przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące   ochrony danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych może   zostać jednak ograniczone, jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:
-   do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora danych osobowych   wynikającego z przepisów prawa,
-   z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego   zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) oraz art. 9 ust. 3 RODO,
-   do celów archiwalnych,
-   do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) czy przysługuje prawo do   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania.

 Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie   przepisu prawa.

9.

Informacje o prawie wniesienia skargi do   organu nadzorczego.

Prawo   do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony   Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w   sprawie naruszenia przepisów RODO.

10.

Informacje dotyczące podania danych   osobowych – czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia   umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i   jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Przepisy   prawa i Zarządzenie Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A.   wskazane w punkcie 3 klauzuli, uzasadniają poddanie się pomiarowi   temperatury. Podobnie ww. przepisy i Zarządzenie stanowią podstawę do   podjęcia określonych czynności w sytuacji odmowy poddania się pomiarowi   temperatury.

11.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu   decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz-   przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich   podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego   przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w   Stoisławiu  S.A. nie przetwarza danych   osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


[1] Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

[2] Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

[3] (46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

[4] Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2.

§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników  przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1)         organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2)         zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3)         reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4)         zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne, oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5)         uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
6)         zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7)         zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Przetwarzanie Danych Osobowych - RODO

 Dane osobowe

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to  skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR - General Data  Protection Regulation). RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów.  Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest   informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Przedsiębiorstwo   Zbożowo-MłynarskiePZZ” w   Stoisławiu S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.  przetwarza Państwa dane, aby prowadzić   działalność statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi   zatrudnienia, z zakresu obsługi spraw akcjonariuszy, prowadzić kontraktację   surowca, produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów zbożowych, organizować   bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Spółki,   zarządzać majątkiem Spółki. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w   Stoisławiu S.A. prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o   bieżącej działalności i ofercie.

Czy mogę mieć dostęp   do swoich danych?

Tak. Mogą  Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również  zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami   marketingowymi.

Kto jest   administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem   Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w   Stoisławiu S.A. i odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny  z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony   danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A.    z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować   się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem  Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ”  w Stoisławiu S.A. mogą Państwo skontaktować   się pod adresem poczty elektronicznej  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

W jakim celu Przedsiębiorstwo Zbożowo-MłynarskiePZZ” w Stoisławiu  S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane   osobowe są przetwarzane przez Spółkę  w   celu:

 •  obsługi spraw związanych z zatrudnieniem,  
 • obsługi  spraw związanych z akcjonariatem i zarządzaniem naszą Spółką Akcyjną,  
 • kontraktacji surowca, realizacji dostaw surowca, produkcji, sprzedaży i dystrybucji surowca,  
 • organizacji  bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,  
 • prowadzenia współpracy gospodarczej,  
 • wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Kto jest odbiorcą   moich danych?

 

Przedsiębiorstwo  Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie przewiduje udostępniać Państwa  danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do   przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych  osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

Czy moje dane   osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji   międzynarodowej?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo Państwa   dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A.?

 

Dane osobowe  będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie  Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A., w tym także dochodzenia  ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie   zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi   przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1.   dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2.   cofnięcia zgody   na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona(art. 7 ust. 3 RODO),
 3.   sprostowania   danych (art. 16. RODO),
 4.   usunięcia danych   (art. 17 RODO),
 5.   ograniczenia  przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6.   przenoszenia  danych (art. 20 RODO),
 7.   wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 8.   niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść   skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych   osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub   całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Przedsiębiorstwo   Zbożowo-MłynarskiePZZ” w   Stoisławiu  S.A. ma moje dane osobowe?

 

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A., natomiast w przypadku pozyskiwania   danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych   są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności dane   znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane   osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY   ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH   OSOBOWYCH

Klient  indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne,   spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia  wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Przedsiębiorstwo  Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. w każdej chwili, poczynając od   25 maja br.
 2. Spółka rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań   Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać   wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od   otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o   przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
  b) Inspektor Ochrony Danych   niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3.   Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4.   Klient może złożyć wypełniony wniosek w Spółce lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .
 5.   Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę  żądania Klienta.
 6.   Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia  odpowiedzi przez Spółkę.
 7.   W imieniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego  „PZZ” w   Stoisławiu S.A. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem   odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 8.   Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie pobiera żadnych opłat i   prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy. Spółka   może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9.   Właściwym dla Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego  „PZZ” w   Stoisławiu S.A. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu   Ochrony Danych Osobowych.
 10.   W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)